Podologie Dommelen

U bevindt zich hier:Home > Tarieven > Betaalvoorwaarden

Praktijk Zeijen hanteert de betalingsvoorwaarden van DirectPay: 


Algemene Voorwaarden Direct Pay Services B.V.                                

 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de zorg die wordt verleend in de praktijk van een podoloog. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de podoloog de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen.
 5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de NZa. De voor een behandeling geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot Direct Pay Services  te richten via tel 088 – 900 6666.
 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
 8. Indien geen vergoeding door een zorgverzekeraar is aangegeven op de nota, dan kan de patiënt de nota opsturen naar de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de afgesloten zorgverzekering krijgt de patiënt podologische/podotherapeutische zorg vergoed. Voor de voorwaarden kan de patiënt zijn zorgpolis bekijken.
 9. Direct Pay Services heeft het recht om, indien mogelijk, de rekening rechtstreeks te incasseren bij een zorgverzekeraar.
 10. Direct Pay Services hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Deze betalingstermijn is bindend, ook wanneer de zorgverzekering de nota (nog) niet aan de patiënt heeft vergoed.
 11. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 0,75% per maand of een gedeelte daarvan. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
 12. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, ontvangt hij een tweede betalingsherinnering voor de hoofdsom. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 0,75% rente per maand.
 13. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering heeft betaald, kan Direct Pay Services incassomaatregelen (laten) treffen.
 14. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, worden in rekening gebracht bij de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn wettelijk geregeld en bedragen minimaal € 40,- (inclusief BTW). Ook de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure kunnen voor rekening van de patiënt komen.
 15. Betaling door de patiënt strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 16. Bij betalingsachterstand is de podoloog gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 17. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de podoloog instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 18. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de podoloog verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 19. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 


Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Podoloog in Valkenswaard (NB)

Contact

Bergstraat 45
5551 AW  Valkenswaard
Tel. 040 2018269
Mail: praktijk@podologiedommelen.nl

Beschikbaarheid podologie:
Dinsdag 8:00 - 18:00
Donderdag    8:00 - 18:00
Openbaar Vervoer:

Bus Hermes bus 318
richting Luijksgestel via Valkenswaard
Uitstappen bij de Martinus kerk aan de Bergstraat.
 


Parkeren:

Gratis parkeren voor de deur

KvK:
70540551  |  Praktijk Zeijen

BTW:
858366459B01

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden in het algemeen de podologie goed vanuit de aanvullende verzekering.

Kijk het na in uw polis of vraag het aan ons.

Voor polisvoorwaarden kijk op de website van www.loop.nl

Volledige Inhoud Website

sitemap  Wilt u de gehele inhoudopgave zien? klik dan HIER

 

Registraties

Rob Zeijen is registerpodoloog.

Lid van:

Stichting LOOP reg. nr. 200903417
Kwaliteitsregister KABIZ reg. nr. 1810065246

CMS: CMSimple_XH | Basis ontwerp: ge-webdesign.de |

U bent bezoeker 26544 sinds 01-01-2020

Inloggen

nach oben